Proves lliures Cicles Formatius 2021

S'han convocat les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional. El termini d'inscripció és del 3 al 12 de març. Teniu tota la informació al següent ENLLAÇ

Admissió Cicles Formatius 2020-2021: llistes definitives

D’acord amb l’article 26 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021 (BOIB núm. 119 de 7 de juliol de 2020), publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

Reclamacions: D’acord amb l’article 26.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

Per visualitzar les llistes amb el codi de sol·licitud, clicau al següent ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Us recordam que les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives, tenen assignada una cita en la pròpia llista que publiquem

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2020.

La documentació necessària la podeu descarregar en el següent ENLLAÇ.

Per fer-nos arribar la matrícula, es podrà lliurar d’una de les maneres següents:

·          PRESENCIALMENT: s’haurà de trucar al centre per demanar cita prèvia

·        TELEMÀTICAMENT: s’haurà d’imprimir, emplenar i escanejar la documentació, i llavors enviar-la al mail del centre, tenint en compte que no s’acceptarà cap matrícula que no dugui tota la documentació que es demana.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Llibres de text: La llista de llibres de tex, tenint en compte que no hi ha llibres dels Cicles de Sanitat ni d'FP  Bàsica, i es pot consultar al següent ENLLAÇ
  • Beques: En cas de voler demanar les Beques per estudis Post obligatoris del MEC, es pot obtenir tota la informació al següent ENLLAÇ (Termini de sol·licituds: dia 1 d’octubre de 2020)
  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 29 de setembre. Dilluns 28 es publicarà a la nostra web una carta informativa i l'horari d'acollida.

Admissió Cicles Formatius 2020-2021

Podeu consultar tota la informació sobre el procés d'admissió a Cicles Formatius 2020-2021 en el següent ENLLAÇ.

En aquest document també hi trobareu la nostra oferta educativa detallada (horaris d'impartició, mòduls que formen part de cada cicle, etc) tant en la modalitat presencial com a la modalitat a distància dels cicles dels quals el nostre centre és col·laborador.

CONVOCATÒRIA MATRÍCULA PROVES EOIES 2018-2019

Informem que s'ha publicat la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de gener de 2019 per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2018-19. ENLLAÇ A LA RESOLUCIÓ

Els pares dels alumnes participants estan convocats a una reunió informativa sobre les proves EOIES, que tindrà lloc dia 16 de gener a les 19 hores a l'aula de 4t B.

El termini de matrícula per a la realització de les proves és del 22 de gener al 5 de febrer, ambdós inclosos.

Juntament amb el full d'inscripció, s'haurà d'adjuntar fotocópia del DNI en vigor, fotografia tamany carnet, resguard de pagament de taxes, segons els següents criteris:

Taxes inscripció ordinària: 22,80 euros. ENLLAÇ A LA WEB ATIB PER FER EL PAGAMENT

Taxes inscripció bonificada del 50%: 11,40 euros (famílies nombroses i monoparentals de categoria general i s'haurà d'acreditar documentalment aquesta circumstància). ENLLAÇ A LA WEB ATIB PER FER EL PAGAMENT

Tutorial del pagament de taxes mitjançant la web d'Agència Tributària de les Illes Balears 8ATIB): ENLLAÇ

Exempció del pagament de taxes les persones que es troben en alguna de les següents circumstàncies i que s'hauran de justificar documentalment: situació d'Atur, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere, situació de vulnerabilitat econòmica especial, víctimes d'actes terroristes.

Per accedir al PowerPoint de la reunió informativa, clicau a l'ENLLAÇ