Admissió Cicles Formatius 2020-2021: llistes definitives

D’acord amb l’article 26 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021 (BOIB núm. 119 de 7 de juliol de 2020), publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

Reclamacions: D’acord amb l’article 26.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

Per visualitzar les llistes amb el codi de sol·licitud, clicau al següent ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Us recordam que les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives, tenen assignada una cita en la pròpia llista que publiquem

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2020.

La documentació necessària la podeu descarregar en el següent ENLLAÇ.

Per fer-nos arribar la matrícula, es podrà lliurar d’una de les maneres següents:

·          PRESENCIALMENT: s’haurà de trucar al centre per demanar cita prèvia

·        TELEMÀTICAMENT: s’haurà d’imprimir, emplenar i escanejar la documentació, i llavors enviar-la al mail del centre, tenint en compte que no s’acceptarà cap matrícula que no dugui tota la documentació que es demana.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Llibres de text: La llista de llibres de tex, tenint en compte que no hi ha llibres dels Cicles de Sanitat ni d'FP  Bàsica, i es pot consultar al següent ENLLAÇ
  • Beques: En cas de voler demanar les Beques per estudis Post obligatoris del MEC, es pot obtenir tota la informació al següent ENLLAÇ (Termini de sol·licituds: dia 1 d’octubre de 2020)
  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 29 de setembre. Dilluns 28 es publicarà a la nostra web una carta informativa i l'horari d'acollida.