Títols acadèmics: expedició, duplicats, recollida diplomes i certificats homologació català

1. SOL·LICITUDS EXPEDICIONS TÍTOLS, TUTORIALS TAXES I ENLLAÇ A LA PÀGINA WEB D'ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears)     

ESTUDIS

SOL.LICITUD EXPEDICIÓ TÍTOL

 TUTORIAL PAGAMENT TAXES

 ATIB:

PAGAMENT TAXES ORDINÀRIES

ATIB:

PAGAMENT TAXES FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL

 ESO

 1)

 

 

GRATUÏT

 FP BÀSICA

 BATXILLERAT

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

 CF GM ACTIVITATS  COMERCIALS

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

 CF GM FARMÀCIA I  PARAFARMÀCIA

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

 CF GS DIETÈTICA

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

  ENLLAÇ

1) L'expedició de títols d'ESO i FP Bàsica es dur a terme d'ofici per part del centre i no té cap cost.

Graella resum de l'import que s'haurà d'abonar: ENLLAÇ

2. DIPLOMES I TÍTOLS ACADÈMICS REBUTS AL CENTRE:

Es poden passar a recollir els diplomes que s'han rebut fins als següents cursos acadèmics (inclosos)

NIVELL EDUCATIU TÍTOLS REBUTS AL CENTRE FINS AL CURS ACADÈMIC SEGúENT (INCLÒS)
ESO 2022/2022 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA)
BATXILLERAT 2021/2022 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA)
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ 2021/2022 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA)
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 2021/2022 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA)
FP BÀSICA 2021/2022 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA)

Autorització recollida títols acadèmics

És molt important que tingueu en compte que els diplomes i/o certificats NO S'HAN DE PLASTIFICAR, ja que perden tota validesa legal :"Los títulos oficiales son documentos públicos con validez en todo el territorio nacional y, por ello, no podrán ser objeto de modificaciones, alteraciones o enmiendas."

3. PROCEDIMENT PER DEMANAR DUPLICAT D'UN TÍTOL

Recum del procediment que haurà de seguir l'alumnat per a demanar un duplicat: ENLLAÇ

Model de sol·licitud per demanar un duplicat: ENLLAÇ

4. CERTIFICATS HOMOLOGACIÓ DELS ESTUDIS DE LLENGUA CATALANA DE L'ENSENYAMENT REGLAT:

Els certificats es generen d'ofici per part del centre i es lliuren a l'alumnat en finalitzar els estudis de 4t d'ESO, 2n FPB i/o 2n de Batxillrat

Estàn disponibles en el nostre centre els certificats d'Homologació de català de tots els estudians que, a partir del curs 2011-2012 van finalitzar els estudis d'ESO i Batxillerat en el nostre centre, sempre i quan es van complir els requisits per obternir-los segons la normativa (Enllaç al BOIB)

Si amb anterioritat a aquest curs acadèmic van obtenir el certificat de català i es vol demanar un duplicat, s'ha d'emplenar el model de sol·licitud i adjuntar-hi còpia del DNI:

Imprés sol·licitud duplicat Certificat Homologació estudis llengua catalana

Taula de correspondència nivells català segons els estudis cursats i data d'obtenció de la titulació.