• El centre
  • Descripció

Descripció del centre

El centre va ser inaugurat el curs 1.989-90 com a centre de Batxillerat i a partir del curs 1.990-91 va implementar el pla experimental de reforma de les ensenyances mitjanes REM. El curs 1.993-94, el centre va anticipar la implantació de tercer i quart d’ESO i a partir  del curs 1.995-96 va anticipar la implantació del Primer Cicle d’ESO. Per primera vegada, els alumnes de 12 anys del CP Francesc d’Albranca d’Es Migjorn Gran i del CP Dr. Comas Camps van accedir a I’IES per cursar primer d’ESO. El centre va ser un dels primers de l’estat que va anticipar la reforma educativa propiciada per la LOGSE. A partir del curs 1.996-97 el centre comença a rebre alumnes immigrants i escolaritza persones amb necessitats educatives especials. 

El centre acull alumnat de procedència molt diversa fruit de l’increment de la població del municipi (el 1.981, Alaior tenia 5.600 habitants mentre que al 2.016 es superen gairebé els 9.000). La societat alaiorenca ha canviat en pocs anys i de l’homogeneïtzació i de certa cohesiȯ social s’ha passat a una societat molt complexa i heterogėnia.

Per fer front a tota aquesta complexitat, el centre s’ha dotat de programes que intenten compensar les desigualtats, minvar les diferències i establir mecanismes per oferir una educaciȯ de qualitat a tots i cadascun dels alumnes, entenent la qualitat com la capacitat dels centres d’oferir respostes educatives diferenciades segons les necessitats