Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024: 2a FASE LISTES DEFINITIVES ADMESOS

D’acord amb l’article 41 de la Normativa d'admissió a cicles formatius 2023-2024, publiquem la llista definitiva de persones admeses a la 2a Fase. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una dels dos grups.

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024 2a FASE

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

Instruccions matrícula en línea

CF Grau Bàsic  Serveis Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

 

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

 

ENLLAÇ

CFGS Màrqueting i Publicitat

ENLLAÇ

 

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Reclamacions: D’acord amb l’article 41.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 21 i 22 de setembre de 2023.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 22 de setembre. Podeu consultar l’horari de la jornada d’acollida en el següent ENLLAÇ

A partir de dia 27 de setembre, les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives de la Fase 2a i volen optar a cursar algun cicle del nostre centre en el qual han quedat vacants, hauran de contactar amb la Delegació Territorial d’Educació a Menorca.