Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

ESCOLARITZACIÓ 2023-2024: Llistes definitives adscripció

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 28 de 04/03/2023), i de l’art. 20 de Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.(BOIB núm. 45 de 09/04/2016) publiquem la llista definitva de les puntuacions del procés d’adscripció a ESO

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

 S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 23 al 30 de juny. Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.